Nowenna do Ducha św.

Nowenna do Ducha św.

1. Modlitwa wstępna:

Duchu Święty, Boże, który w dniu narodzin Kościoła raczyłeś zstąpić w sposób widoczny na apostołów, aby oświecić ich rozum, zapalić serca, utwierdzić w wierze i życie ich uświęcić, błagamy Cię najgoręcej w czasie tej nowenny, abyś również nam raczył udzielić tych samych darów dla naszego uświęcenia i wzrostu chwały Bożej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

2. Dni nowenny:

Pierwszy dzień nowenny.
W ostatnim dniu oktawy Święta Namiotów, Je­zus „zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije! A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego”. (J 37,39)
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, jak drzewo po przyjęciu wody rozwija się i przynosi owoce, tak również i my pragniemy przyjąć łaskę Ducha Świętego i przynosić owoce cnót. Amen.

Drugi dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zba­wiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego ła­ską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecz­nego”. (Tt 3,5-7)
Módlmy się:
Boże, który w chrzcie świętym obficie wylałeś na nas Ducha Świętego, spraw łas­kawie, aby wspierał On nasze pragnienie nieba, aby nas zachęcał, uczył, oświecał, pocieszał, umacniał, leczył, usprawiedliwiał i zbawiał. Amen.

Trzeci dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Wszyscyśmy w jed­nym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jed­nym Duchem”. (1 Kor 12,13)
Módlmy się:
Duchu Przenajświętszy, Boże jedności, zgody i pokoju, błagamy Cię pokornie, abyś zawsze jednoczył wszystkich wierzących w Chrystusa w Jego świętym Kościele. Amen.

Czwarty dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Bóg jest tym, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych”. (2 Kor 1, 21-22)
Módlmy się:
Duchu Święty, dziękujemy Ci za to, że nas opieczętowałeś Bożym podobieńs­twem, które jest zadatkiem szczęścia wiecznego i wezwaniem do świętości. Amen.

Piąty dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Duch przychodzi z po­mocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wy­razić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą”. (Rz 8,26-27)
Módlmy się:
Panie Jezu Chryste, dzięki miesz­kającemu w nas Duchowi Świętemu, modlitwa na­sza zdolna jest ujarzmić szatana i pokusy świata, a także zdolna jest wielbić Ciebie wraz z Ojcem i Duchem Świętym. Amen.

Szósty dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Postępujcie według du­cha, a nie spełnicie pożądania ciała. Owocem du­cha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opa­nowanie. Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy”. (Gal 5,16.22.25)
Módlmy się:
Panie, pomnóż w nas wiarę w Ciebie i zawsze nas oświecaj światłem Ducha Świętego, abyśmy postępowali według ducha i cieszyli się jego owocami. Amen.

Siódmy dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? Za wielką bowiem ce­nę zostaliście nabyci. Chwalcie więc Boga w wa­szym ciele”. (1 Kor 6,19-20)
Módlmy się:
Boże, dopóki żyjemy w ciele, walczymy ze złem, spraw przeto, abyśmy umieli opanować wszelkie pokusy i popędy przy pomocy mieszkającego w nas Ducha Świętego, abyśmy żyli wiecznie. Amen.

Ósmy dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha – Duch przenika wszystko, nawet głę­bokości Boga samego”. (1 Kor 2,9-19)
Módlmy się:
Przybądź, Duchu Święty, napeł­nij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości, abyśmy miłowali Boga całym ser­cem i otrzymali wieczne szczęście. Amen.

Dziewiąty dzień nowenny.
Pismo święte poucza: „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i na­pełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zosta­li napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mó­wić”. (Dz 2,1-4)
Módlmy się:
Duchu Święty, który sprawiłeś, że apostołowie mówili różnymi językami, spraw abyśmy w życiu chrześcijańskim potrafili mówić językiem słów, językiem czynów, językiem przykładu i wszystkimi możliwymi językami dla pom­nożenia chwały Bożej. Amen.

3. Ojcze nasz…

4. Módlmy się:

Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego wywyższając Chrystusa i zsyła­jąc nam Ducha Świętego, spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę. Przez Chrystusa, Pana naszego Amen.

Akatyst do Ducha św.